ครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย นายยงยุทธ ปาทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้มอบหมายงานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ให้พนักงานชาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้ดำเนินการก่อสร้าง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านนางสมจิต นารีแพงศรี ราษฎร หมู่ 10 บ้านหนองบัว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

Admin Nawa

Share: