พ่นหมอกควันภายในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัว

นายยงยุทธ ปาทา นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้มอบหมายให้พนักงานชาย องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ดำเนินการพ่นหมอกควันภายในบริเวณโรงเรียนบ้านหนองบัว ตามหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นหมอกควันภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะ

Admin Nawa

Share: