Posted in การให้บริการ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่เก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

สามารถตรวจสอบข้อมูลและราย…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ บริการประชาชน

รายงานผลการดำเนินการ

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ บริการประชาชน

รายงานการดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในบ้านตาล หมู่ที่ 15

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ บริการประชาชน

แจ้งการแก้ไขปัญหาจากบ่อขยะบริเวณห้อยคอกช้าง

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงท…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอ…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

E-Service

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แ…

Continue Reading...