แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการซ่อมแซ่มถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านตาล สายรอบบ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 430 ลูกบาศก์เมตร 10/04/2023
รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน 18/10/2022
โครงการต่อเติมศาลาสร้างสุข ตำบลนาหว้า 12/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยนงศิลป์ ถึง บ้านนายชูพงษ์ หมู่ที่ 6 บ้านนาพระ 16/06/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอูนยางคำ ถึง สายบ้านน้อยซ่งขมิ้นบ้านอูนยางคำ หมู่ 12 ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาง 2,015 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร รวมความยาว 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย 10/01/2022
อาหารเสริมนม 06/10/2021
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า 17/09/2021
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๐ 10/09/2021
อาหารเสริมนม 07/06/2021
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบตัวยู) ม.13 บ้านอูนยางคำ สายหน้าบ้าน นายปั่น ประกิ่ง 07/10/2020
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านหนองบัว สายหน้าบ้านนายสุบิน 07/10/2020
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบ มข.2527) หนองเรือ หมู่ที่ ๗ บ้านตาล ขนาด สันฝายสูง ๑ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 16/07/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านตาลน้อย ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 15/04/2020
ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 4 ชุด 10/01/2020
อาหารเสริมนม (โรงเรียน) 15/10/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาพระ สายหน้าบ้านผู้ช่วยนงศิลป์ถึงหน้าบ้านนายชูพงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านอูนยางคำ สายพระเจ้า กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านตาล สายข้างบ้านนายบัวลี ถึงบ้านนางดวงใจ วงษาเนาว์ กว้าง 0.30x0.30 เมตร ยาว 128 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านตาล สายหน้าบ้านนายปรีชา ดีน้อย กว้าง 0.30x0.30 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมเสริมผิว คสล.หนา 0.10 เมตร ปริมาณ 64 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมและลดอุบัติเหตุในการใช้ส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาล สายหนองแวงกว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตาล สายเลียบคลองส่งน้ำ-ดอนดู่ กว้าง 3 เมตร ยาว 85 เมตร 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว สายป่าช้า กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตาล สายเลียบคลองส่งน้ำบ้านตาล กว้าง 3 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านอูนยางคำสายรอบบ้าน-ถนนสายอูนนา ลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตรปริมาณดินลูกรัง 318 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อขนาด 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านอูนยางคำ สายหนองฮังกา-นาคูณลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 1,720 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านอูนยางคำ สายหนองกกหมากหุ่ง เชื่อม หนองฮังกา กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ปริมาณดินถม 682.50 ลูกบาศก์เมตร ลูกรัง 344 ลูกบาศก์เมตร ท่อคสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว สายโคกกลางลงหินลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 860 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหนองบัว สายนาเหล่า-หนองไฮ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 860 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัฅณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระประมง-น้อยซ่งขมิ้นบ้านอูนยางคำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอูนยางคำ ถึง สายบ้านน้อยซ่งขมิ้นบ้านอูนยางคำ หมู่ 12 ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาง 2,015 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร รวมความยาว 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2022
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/02/2021
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/12/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระประมง-น้อยซ่งขมิ้นบ้านอูนยางคำ หมู่ที่ 12 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอูนยางคำ ถึง สายบ้านน้อยซ่งขมิ้นบ้านอูนยางคำ หมู่ 12 ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาง 2,015 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร รวมความยาว 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2022
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2021
ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถบรรทุกเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/06/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองบัว งวดประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.วัดโพธิ์ชัย งวดประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ตาลใหญ่ งวดประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านตาลน้อย งวดประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านนาพระ งวดประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองบัว งวดประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.วัดโพธิ์ชัย งวดประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านนาพระ งวดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.ตาลใหญ่ งวดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านตาลน้อย งวดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างเหมาประกอบอาหรกลางวันสำหรับเด็ก ศพด.บ้านหนองบัว งวดประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาพระ สายหน้าบ้านผู้ช่วยนงศิลป์ถึงหน้าบ้านนายชูพงษ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2023
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2023
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาลน้อย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก ๗๙ A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
ซื้ออาหารเสริมนม(ร.ร.ศพด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตาล สายเลียบคลองส่งน้ำบ้านตาล กว้าง 3 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวยู หมู่ที่ 11 บ้านอูนยางคำ สายจากหน้าบ้านนางวิไลวรรณ จิระบุตรถึง หน้านางประทัง ประกิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2022
วัสดุไฟฟ้า 23/06/2022
วัสดุไฟฟ้า 23/06/2022
วัสดุไฟฟ้า 22/06/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่